27 december 2017

Tolkvoorziening leefsfeer weer centraal geregeld

Belangrijk nieuws voor mensen met doofblindheid: de tolkvoorziening keert terug naar de centrale overheid en loopt straks dus niet meer via de Wmo en de VNG en gemeenten. Verder kunnen tolkgebruikers nu, binnen de bestaande regels, naar eigen inzicht teamtolken inzetten. Tolken worden nu 100% betaald als zij in teamverband werken. Dit geldt voor de werksfeer en we verwachten dat dit ook gaat gelden voor de onderwijssfeer.

Over de manier waarop de tolkvoorziening voor de leefsfeer geregeld gaat worden vindt momenteel overleg plaats tussen VWS en de lobbygroep. Een concreet actiepunt is de ontwikkeling van één front-office, dus één loket voor alle tolkvoorzieningen. Houd onze berichtgeving hierover in de gaten.

Namens de belangenorganisaties van tolkgebruikers en beroepsverenigingen van tolken heeft een kerngroep hierover regelmatig contact met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Via VWS zijn ook de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) betrokken bij het onderwerp. De lobbygroep bestaat uit Corrie Tijsseling (adviseur Dovenschap) en Benny Elferink (belangenbehartiger Tolkvoorziening) die namens het Platform Doof-sh-tos optreden, Laura Hoogstraten (beleidsmedewerker Oogvereniging) die namens de Oogvereniging Doofblinden optreedt, Ehran Ester (voorzitter Nederlandse Schrijftolken Vereniging, NSV) en Monica Hübner (beleidsmedewerker Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal, NBTG).

Kijk voor meer informatie op de website van Dovenschap

 

© Helen Keller Stichting 2018
Lid van de World Federation of the Deafblind (WFDB).

Onze website voldoet aan niveau AA van de Europese standaard EN 301 549 en de standaard WCAG 2.0 voor toegankelijkheid.

Bekijk alle inhoud via de sitemap.
disclaimer - privacy