Privacy

Ten behoeve van het functioneren van onze organisatie verwerken en bewaren wij uw persoonsgegevens. Wij hechten veel waarde aan uw privacy en zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. Deze persoonsgegevens worden verwerkt volgens de wettelijke bepalingen, zoals die zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens en per 25 mei 2018 in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze privacyverklaring willen wij u hierover nader informeren

In deze privacyverklaring verstrekken wij informatie over de verwerking van persoonsgegevens van onze leden of bezoekers van onze website door of namens de Helen Keller Stichting.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden, waarnaar de Helen Keller Stichting verwijst in mailings of op haar website. De Helen Keller Stichting adviseert hiervoor het privacy beleid van deze derden te raadplegen.

Identiteit Helen Keller Stichting

De Helen Keller Stichting is verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of namens de Helen Keller Stichting.

De Helen Keller Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41134716,(en is)gevestigd en kantoorhoudend op het adres Goudsesingel 158 – kamer 476, 3011 KD Rotterdam en bereikbaar via het e-mailadres postbus@helenkeller.nl.

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

De Helen Keller Stichting kan informatie van u ontvangen op de volgende manieren:

U meldt zich aan als donateur per telefax, e-mail of neemtschriftelijk contact met ons op.

Over welke persoonsgegevens hebben wij het?

De Helen Keller Stichting gebruikt uw gegevens uitsluitend voor verenigingsdoeleinden: het in stand houden van het relatie- en donateurenbestanden het organiseren van maandelijkse bijeenkomsten en activiteiten. De Stichting kan hiervoor de volgende gegevens verwerken:

 • Contact- en accountsgegevens, zoals de/het door u verstrekte naam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres;
 • Betalings- en factuurgegevens. Indien u op enigerlei wijze een overeenkomst met ons aangaat, hebben wij voor de financiële afhandeling uw bankgegevens nodig;
 • Websitegegevens, zoals verkeer- en locatiegegevens. Informatie over het gebruik van onze website gebruiken wij niet.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Zoals reeds vermeld gebruikt de Helen Keller Stichting de verkregen persoonsgegevens in eerste instantie voor het voeren van zijn relatie- en donateursadministratie.

Daarnaast gebruikt de Helen Keller Stichting uw gegevens voor:

 • het versturen van aankondigingen en uitnodigingen voor activiteiten van de Helen Keller Stichting;
 • het versturen van informatie in de meest ruime zin, betrekking hebbend op onze activiteiten, waaronder onze donateurs het kwartaalblad ‘HKS-Expresse’ of informatie brochures;
 • het uitvoeren en toepassen van wettelijke verplichtingen.

Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hierboven omschreven.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

De Helen Keller Stichting deelt uw persoonsgegevens niet aan de Helen Keller Stichting gelieerde organisaties en personen, zoals haar drukker/uitgever van Helen Keller Stichting, of dienstverleners die al dan niet tijdelijk werk verrichten voor de Helen Keller Stichting.

Daarnaast kan de Helen Keller Stichting gehouden zijn uw gegevens te verstrekken vanwege een op de Helen Keller Stichting rustende, wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

De Helen Keller Stichting heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving.

Het gebruik van cookies

Als onafhankelijke en niet-commerciële organisatie maakt de Helen Keller Stichting geen gebruik van cookies.

Social media

Als onafhankelijke en niet-commerciële organisatie maakt de Helen Keller Stichting geen gebruik van social media.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

De Helen Keller Stichting bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van haar administratieve taken inzake uw donateurschap en in ieder geval niet langer dan 1 kalenderjaar na het beëindigen van uw donateurschap.

Welke rechten heeft u?

U dient er zelf voor te zorgen dat de Helen Keller Stichting over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres postbus@helenkeller.nl kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door de Helen Keller Stichting, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde, correcties worden verwerkt. De Helen Keller Stichting zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan de Helen Keller Stichting of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

De Helen Keller Stichting neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Een beschrijving van deze maatregelen volgt hieronder:

 • gebruik maken van beveiligde computers;
 • gebruiken van wachtwoorden voor informatiedragers;
 • regelmatig updaten van beveiligingssoftware;
 • versleutelen van computers bij het verlaten van de werkplek;
 • periodiek opschonen van bestanden en de prullenbak op computers;
 • opbergen van persoonsgegevens op papier (liggen te allen tijde) in een gesloten kast;
 • afdoende vernietigen van persoonsgegevens op papier bij overbodigheid.

Mocht u ondanks de inspanningen in dezen van de Helen Keller Stichting toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de Helen Keller Stichting via postbus@helenkeller.nl.

De Helen Keller Stichting heeft een meldplicht ten aanzien van datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en zal mogelijke datalekken documenteren ter controle voor de AP.

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij vermelden in deze privacyverklaring. We adviseren u daarom met regelmaat onze privacyverklaring te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Tot slot

Voor vragen, opmerkingen of klachten naar aanleiding van deze privacyverklaring of over de wijze waarop de Helen Keller Stichting omgaat met uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met ons via postbus@helenkeller.nl.

© Helen Keller Stichting 2018-
Lid van de World Federation of the Deafblind (WFDB).

Onze website voldoet aan niveau AA van de Europese standaard EN 301 549 en de standaard WCAG 2.0 voor toegankelijkheid.

Bekijk alle inhoud via de sitemap.
disclaimer - privacy